A HŰSÉGET JUTALMAZZUK

 

Hallotta, hogy az UNIQA Biztosító a piacon egyedülálló törzsügyfél-rendszert működtet?

 

A legalább két különféle lakossági biztosítással rendelkező ügyfeleink kármentesség esetén visszakapnak befizetett díjukból, s még egyéb kedvezményekben is részesülnek.

 

MultiPartner-rendszerünkről szerződéskötéskor tudomást fog szerezni.

 

Ha kíváncsi, kérjen most tájékoztatót!

 

 

TETSZIK?
Megosztás

CÉGBIZTOSÍTÁSOK

A jól megválasztott biztosítások garanciái a sikernek


Nagyvállalkozások vagyonbiztosítása

 

 

 

Differenciáltan, a valós kockázatokra koncentrálva


Mielőtt ajánlatot kérnénk egy (vagy több) biztosítótól, el kell döntenünk, hogy a cégbiztosításban hol, milyen vagyontárgyainkat, s milyen veszélynemekben kívánjuk biztosítani. 


BIZTOSÍTHATÓ VAGYONCSOPORTOK:

♦ épületek, építmények 
♦ gépek és berendezések 
♦ készletek (alap- és segédanyagok, félkész- és késztermékek, 
javításra átvett cikkek stb.) 


BIZTOSÍTÁSI ÉRTÉKEK:

♦ utánpótlási új érték (újraépítési, újrabeszerzési vagy javítási érték) 
♦ könyv szerinti (bruttó) érték – ha idősebb épületek, gépek találhatók 
a vagyontárgyak között, ezt az amortizáció miatt nem  érdemes
igénybe venni.


BIZTOSÍTÁSI FEDEZETTÍPUSOK ELEMI KÁROKRA
(az UNIQA Biztosító Perfekt vagyon- és üzemszünet biztosítása szerinti felosztás):

♦  alapfedezet (kötelező modul): tűz; villámcsapás; robbanás, összeroppanás; légi jármű lezuhanása

♦ kiegészítő (kibővített) fedezet az előzőben felsoroltak mellett: vihar; földrengés; árvíz; felhőszakadás; jégverés; hónyomás; elektromos áram okozta tűz; füst és hő okozta károk; sziklaomlás, kőomlás, földcsuszamlás, lavina; ismeretlen építmény vagy üreg beomlása; vezetékes vízkárok; tűzoltó berendezések kilyukadása; technológiai csővezeték törése; közlekedési eszköz beleütközése. 

♦ minden kockázatra szóló fedezet (All Risks): az alap- és kibővített fedezetben meghatározott biztosítási események okozta károkon túl, azokra a károkra, amelyek a kockázatviselés helyén bármely hirtelen, véletlen és előre nem látható fizikai behatás vagy esemény következtében a biztosított vagyontárgyakban keletkeztek. – Jószerivel azt mondható, hogy a biztosítási szabályzatban felsorolt kizárásokban meghatározottakon túl valamennyi kárra térít, s nem keres a biztosító a kár keletkezéséhez elemi károkot. Például ilyen káresemény volt egy szerelőműhelyben, amikor a plafonig érő, szerszámokkal, alkatrészekkel megrakott polcrendszer minden előzmény nélkül rázuhant a padlószinten elhelyezett berendezésekre, gépekre, félkész- és késztermékekre. 


KIEGÉSZÍTŐ BIZTOSÍTÁSOK (fakultatív):

♦  üzemszünet biztosítás: a biztosító erre akkor folyósít szolgáltatást, ha az üzemszünetet kiváltó biztosítási esemény miatt a biztosított vagyontárgyakban keletkezett vagyoni kárt a vagyonbiztosítás alapján megtéríteni köteles, és a keletkezett vagyoni kár olyan jellegű vagy mértékű, hogy a biztosított az üzemmenet szüneteltetésére kényszerül, és a tevékenységét a helyreállítás után folytatja. Önrészét napokban határozzák meg. 

♦  betöréses lopás: akkor következik be az esemény, ha az elkövető a lopás során erőszakosan hatolt be a biztosított objektumba (vagy álkulccsal), vagy már azon belül be- vagy feltörést alkalmazva sikerült eltulajdonítania vagyontárgyakat. 

♦  rablás: akként következik be az esemény, hogy az elkövető biztosított vagyontárgyat a kockázatviselés helyén jogtalan eltulajdonítás céljából úgy vesz el mástól, hogy erőszakot, avagy élet és testi épség elleni közvetlen fenyegetést alkalmaz, illetőleg valakit öntudatlan vagy védekezésre képtelen állapotba helyez. 

♦  pénz- és értékcikkbiztosítás: ebben a kockázati formában a saját és a bérmunkára, javításra stb. átvett idegen tulajdonú értékcikkek, értékkészletek (drágakövek, illetve ékszerek, érem- és bélyeggyűjtemények), valamint készpénz és valuta biztosíthatók. 

♦ küldöttrablás: a szabályzat rögzíti, hogy kétmillió forintig milyen létszám és felszereltség mellett vállalja a biztosító a rablás kockázatát (e fölött erre a célra kiképzett, a biztosító által is elfogadott szervezet végezheti a pénzszállítást). 

♦ üvegbiztosítás: az épületek és építmények szerkezetileg beépített üvegezésére, a belső üvegezésre és az üveg cégtáblákra vonatkozik. A szerződésben rögzített biztosítási összeg egyben a kártérítési limit is. 


Biztosított vagyontárgyak:

Minden, a biztosítási szerződésben megnevezett, a biztosított tulajdonában levő ingóság (vagyoncsoportba tartozó tárgy), valamint olyan idegen vagyontárgy, amelyet bérmunkára, javításra stb. a biztosítottnak átadtak, s arra (a vagyoncsoportra) vonatkozóan biztosítást is kötött. A biztosító mind az általános vagyoncsoportokra, mind a pénzeszközökre és az értékcikkekre védelmi előírásokat rögzít a biztosítás különös feltételeiben (azok meglétét a szerződés megkötésekor nem – hiszen az aztán akár naponta változhat –, egy-egy káreseményt követően viszont vizsgálja), amely hét kategóriában a vagyon nagyságától és milyenségétől függően jelöli meg a szükséges mechanikai-fizikai, elektronikai védelmi követelményeket, valamint a riasztórendszer bekötési helyét, az őrzés és védelmi rendszerek karbantartásának követelményeit. 

A szerződés fontos részei szintén:

Előgondoskodás: Biztosítottjaink nem minden esetben jelentik be, ha eszközeiket gyarapítják, illetve a szerződéses helyzethez képest nagyobb mértékű átcsoportosításukra kerül sor. Annak érdekében, hogy egy-egy káresemény után a fentiek miatt a biztosító ne mentesüljön kártérítési kötelezettsége alól, egy előgondoskodási összeg meghatározása (ez limit is egyben) célszerű a biztosítási szerződésben. Ennek megléte a limit eléréséig biztosítja, hogy ezek a többletkárok is kifizetésre kerüljenek. 

Járulékos költségek: Ha egy ilyen költség kerül meghatározásra a szerződésben, akkor a biztosító megtéríti a vagyontárgyakban keletkezett károkon felül a károk enyhítésének költségeit, az oltás és a mentés, a rom- és törmelékeltakarítás, a bontás és a takarítás költségeit a limit erejéig.cegbiztositasok.nanoweb.hu képTechnikai biztosítások


PERFEKT GÉPTÖRÉS- ÉS ÜZEMSZÜNET-BIZTOSÍTÁS

A termelő, illetve szolgáltató tevékenység közben óhatatlanul előfordulhat, hogy egy váratlan törés vagy repedés valamilyen gép, esetleg egy egész gépsor működését megakadályozza, és így a termelés, szolgáltatás részben vagy teljes mértékben lehetetlenné válik. Ha a gazdálkodó szervezetnek van géptörés-biztosítása, a kártérítés aberendezés javításának, illetve egy hasonlóval való pótlásának a költségeit fedezi, leszámítva az önrészesedést. Ha nem rendelkezik ilyen biztosítással, a teljes javítási, pótlási költségek előteremtése általában súlyos anyagi terhet jelent a vállalkozásnak. All Risks típusú (minden kockázatra szóló) biztosítás. 

Gépek, berendezések, eszközök külső, vagy belső sérülésére nyújt fedezetet, mint például elemi károk, anyaghibák, gondatlanság, törés, repedés, leejtés stb. A termelési, szolgáltatási idő kiesése – az üzemszünet – is rövidebb lehet, ha segít a géptörés-üzemszünet biztosítás, hiszen a szükséges kevesebb pénzt rövidebb idő alatt is elő lehet teremteni. 

E biztosítási módozatnak kulcsszerepe van a gazdálkodó szervezetek magasabb szintű védelmében, mivel biztosítást kötni a technikaiokokból eredő üzemszüneti veszteségekre csak a géptörés-biztosításhoz, mint alapbiztosításhoz, lehet.

All Risks típusú (minden kockázatra szóló) biztosítás. Gépek, berendezések, eszközök külső, vagy belső sérülése következtében keletkező üzemszünet jellegű károkra nyújt fedezetet. 


GÉPEK, BERENDEZÉSEK ÖSSZKOCKÁZATÚ VAGYONBIZTOSÍTÁSA

Fedezetbe vonhatók:


Saját tulajdonú vagyontárgyak:

♦ gépek, műszaki berendezések, felszerelések,

♦ elektromos-elektronikus gépek, berendezések, felszerelések, 

♦ mezőgazdasági gépek, forgalmi engedélyre nem kötelezett járművek, lassú járművek, önjáró gépek, járművek felépítményei.


Idegen tulajdonú vagyontárgyak:

♦ lízingbe, tartós bérletbe, bizományba átvett fent felsorolt vagyontárgyak,

♦ egyéb jogcímen a szerződő érdekkörébe tartozó vagyontárgyak a szerződés szerinti részletezésnek megfelelően.

Biztosítási események: minden olyan előre nem látható, véletlen és váratlan kívülről ható esemény, erőhatás, amely a szerződési feltételek szerint megalapozza a biztosító kártérítési kötelezettségét. All Risks típusú (minden kockázatra szóló) biztosítás.


ÉPÍTÉS-SZERELÉS BIZTOSÍTÁS (C.A.R.)

Fedezete a kivitelezési- és szerelési teljesítés tárgyát képező építményekben, ill. gépekben, berendezésben, a megvalósításhoz szükséges munkagépekben, bármely – a szabályzatban nem kizárt –okból, véletlen, váratlan, balesetszerűen keletkező materiális károkra vonatkozik. (All Risks típusú biztosítás) 

A kockázatviselés kiterjed továbbá a szerződésen kívüli harmadik személynek okozott károkra is. A biztosítás fedezeti köre speciális többletkockázatokra is kiterjeszthető (kockázatviselési időre, környező vagyontárgyakra, a már átadott létesítményekre - ez az úgynevezett keresztfelelősségi fedezetre szóló kiterjesztés). 

A záradékok további elemei a biztosítási módozatnak, így például a váratlan esemény következtében fellépő túlóraszükséglet, a szavatossági időszak fedezete, a meglévő, környező létesítményekben okozott károk fedezete stb. 

I. fejezet: dologi károk fedezete 

II. fejezet: felelősségi károk fedezete 

Záradékok: speciális fedezetek kiterjesztése mind dologi, mind felelősségi kockázatok vonatkozásában. 


TELEPHELYI CASCO BIZTOSÍTÁS

All Risks típusú (minden kockázatra szóló) biztosítás. Gépjármű márkakereskedők telephelyein tárolt gépjárművek káraira nyújt fedezetet, mint például elemi károk, törés, lopás stb. SZÁLLÍTMÁNYBIZTOSÍTÁS

 

Társaságunk belföldi és nemzetközi szállítmánybiztosításokkal áll ügyfelei rendelkezésére.
 
Mind a belföldi, mind a nemzetközi szállítmánybiztosításoknál az ICC (Institute Cargo Clauses) feltételrendszerhez hasonló módozatokat alkalmazzuk, úgy mint All Risks és FPA (Free from Particular Average), azaz részkároktól mentes biztosítás.
 
A szállítmánybiztosítások megköthetők egy útra szólóan, valamint keretszerződés formájában.
 
A keretszerződés azt jelenti, hogy a biztosítottnak nem kell minden egyes szállítmányt külön-külön bejelentenie, hanem a tervezett éves forgalom alapján, előzetes biztosítási díj ellenében köt szerződést. Az elszámolás negyedévente vagy a biztosítási időszak megújításakor a tényleges forgalom alapján történik.
 
A szállítmánybiztosításokhoz kapcsolódik a szállítmányozói és a fuvarozói árukár felelősségbiztosítás is. Ezen biztosítási termékek díjait a biztosított tevékenységből származó árbevétele alapján határozzuk meg.

 

A KÖVETKEZŐ OLDALAKON olvashat a szintén fontos felelősségbiztosításokról, a munkavállalók csoportos személyi biztosításáról, illetve egyéb más aktualitás mellett a gyakran külföldre utazók bérletszerű segítségnyújtási biztosításáról.
.
.
cegbiztositasok.nanoweb.hu kép
.
.
.
 
 


 
 

© Minden jog fenntartva.